Disclaimer ntinlp.nl

Door deze website te bezoeken en/of de informatie te gebruiken die op of via deze website wordt aangeboden, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en van ons privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel NTI NLP met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan NTI NLP niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NTI NLP garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een of meerdere producten/diensten van NTI NLP via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. NTI NLP wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer NTI NLP links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via die websites aangeboden producten of diensten door NTI NLP worden aanbevolen. NTI NLP aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door NTI NLP niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
NTI NLP behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, beeld en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTI NLP of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.


Wijzigingen
NTI NLP behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en ons privacystatement te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.